Vinder af kredssemifinalen i skolefodbold
Klar til nye udfordringer
Fokus på faglighed og trivsel
En god start på livet
Lyst og rum til at lære
Leg og bevægelse

Kapitel 1 – Skolens profil og samlede undervisningstilbud

Taastrup Realskole er en selvejende institution, beliggende i centrum af Taastrup, i egne bygninger. Bygningerne er flere som er renoveret løbende. Skolen blev grundlagt i 1905 og har altid været beliggende på adressen Elme allé 17-21.

Skolens formål er at drive en privat grundskole med tilhørende 10. klasse samt børnehaveklasse efter reglerne om friskoler og private grundskoler m.v. i henhold til de til enhver tid gældende love og de af Undervisningsministeriet fastsatte bestemmelser.

Skolens drift gennemføres på grundlag af skolepenge fra eleverne og ved tilskud fra det offentlige.

Skolen søger sit formål gennemført ved – i nøje samarbejde med hjemmene – at give eleverne den bedst mulige undervisning i skolefagene, at opdrage dem til målbevidste og ansvarlige samfundsborgere og i øvrigt at give dem en god opdragelse i kulturkristen, dansk ånd.

Taastrup Realskoles Visions og handleplan 2017 – 2027

Formål

 • At få konkretiseret præcist i hvilken retning Taastrup Realskole ønskes udviklet de næste 10 år.
 • At få opsat nogle helt konkrete mål, der skal arbejdes imod de næste 10 år.
 • At få nedfældet skolens vision og handlingsplan kort og konkret.
 • At få skabt en attraktiv arbejdsplads med mål, trivsel og udvikling.
 • At skabe et udgangspunkt for skolens kommunikation med forældre og lokalområdet.

Mål – overordnet

 • Taastrup Realskole skal være en arbejdsplads i trivsel, hvilket skal kunne ses på en trivselsmåling blandt personalet.
 • Taastrup Realskole skal have fyldte klasser minimum 98,5% pr. 5. september.
 • Taastrup Realskole skal ligge i top 2 i kommunen omkring afgangselevers gennemsnit efter 9. klasse.

Elevtal og elevsammensætning

 • Der er i gennemsnit 23 elever i hver klasse.
 • Skolen er tresporet fra 0.-6. klasse og firesporet fra 7.-9. klasse, desuden tilbyder skolen 10. klasse.
 • Det er målet, at skolen har min. 705 elever.
 • SFO’en skal have 276 børn.
 • Det er skolens mål, at elevsammensætningen er en afspejling af den almindelige lokalbefolkning.

 

Faglige mål:

 1. Undervisning i engelsk fra 0. klasse.
 2. Undervisning i tysk og fransk i 5. klasse.
 3. Tilbud om tysk eller fransk fra 6. klasse.
 4. Der udarbejdes en læsepolitik for skolen, som sikrer at alle ansatte, elever og forældre ved hvad skolens læsepolitik er, og man ved hvordan der arbejdes med læsning i alle fag.
 5. Naturfagene styrkes i forhold til naturfagsprøven, og samlæses igennem overbygningen, således at naturfagsprøven er en naturlig afslutning.
 6. Der udarbejdes elevplaner for alle elever på Taastrup Realskole, som udgangspunkt for skole-hjem samtalen. Elevplanerne udarbejdes og indføres gradvist på de forskellige trin, i en form der tilpasses alder og udvikling for eleverne.
 7. Taastrup Realskole indfører førskole fra april måned 2018, med det mål at klargøre kommende elever pædagogisk og sikre skoleparatheden.
 8. Der udarbejdes en kompetenceplan for skolens personale, hvor især brugen af IT vægtes højt.
 9. Som ansat på Taastrup Realskole forpligter man sig til minimum en praktikperiode hvert fjerde år på en anden skole, på en anden uddannelsesinstitution eller via et tværfagligt projekt med andre interessenter end egne kollegaer.
 10. På Taastrup Realskole er der hvert år flere perioder uden skema, hvor tværfaglighed, projektundervisning og udtryksformer er i fokus. Dette med udgangspunkt i elevens tværfaglige dannelsesmål. Hver tredje år er der et tværfagligt projekt der inkluderer størstedelen af skolens elever.
 11. På Taastrup Realskole er der et aktivt, demokratisk arbejdende elevråd.

 

Taastrup Realskole kendetegnes ved at være præget af følgende begreber:

1. Samarbejde.
2. Faglighed.
3. Ansvarlighed.
4. Kulturel udvikling.
5. Personlig udvikling.
6. Trivsel – tryghed, respekt og tolerance.

1. Formål: Samarbejde.

Skolen arbejder for et tæt samarbejde mellem forældre, lærere, pædagoger og elever. Dette skal ske gennem åbenhed og dialog.

Målsætning vedr. samarbejde:
1.1. Vi interesserer os for det enkelte barn og arbejder for at styrke tilliden til egne muligheder.
1.2. Vi inddrager eleverne i planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.
1.3. Skole og hjem etablerer et forpligtende socialt og fagligt samarbejde om barnets skolegang.
1.4. Vi vil sikre et godt informationsniveau imellem lærere/pædagoger/elever/forældre.

Eks. på konkrete handlinger:
1. Nyhedsbrev.
2. Skole-hjem-samtaler, hvor pædagoger deltager for de mindre elevers vedkommende.
3. Klasseforældremøder.
4. Klasse- og skolefester.
5. Åben-hus-arrangementer i forbindelse med klassefremlæggelser og åbent hus i SFO.
6. Årsplaner.
7. Hjemmeside.
8. ”Egebladet”.
9. Beretninger på forældrekredsmødet.

2. Formål: Faglighed.

Skolen arbejder for at udvikle den enkelte elevs faglige og kreative evner og interesser. Vi vil motivere eleverne til at udnytte deres muligheder maksimalt og til at værdsætte livslang læring. Dette kendetegnes ved, at alle elever går til læring og undervisning med det udgangspunkt at gøre sit bedste og hele tiden være sig bevidst om hvilke mål, der arbejdes hen imod. Lærerne forpligter sig også på at målsætte deres undervisning, så de i dialog med eleverne får klarlagt, retningen og formålet med undervisningen.

Målsætning vedr. faglighed:
2.1. Vi ønsker, at elever og lærere bliver tydelige i at sætte mål for deres undervisning og læring.

2.2 Vi tilstræber, at eleverne føler sig værdsatte og hele tiden udvikler deres faglige kompetencer.
2.3. Vi tager hensyn til, at eleverne har forskellige forudsætninger for at lære.
2.4. Vi ønsker, at eleverne udvikler evnen til at kunne tage stilling kritisk og selvstændigt.

Eks. på konkrete handlinger:

 1. Lærere og elever arbejder med målstyring i undervisning i enkelte forløb for at blive bevidste om mulighederne og effekten af værktøjerne.
  2. Vi bruger og inddrager andre fag i egne fag, f.eks. historiske fakta i dansk.
  3. Vi vægter fagopdelt undervisning for at give eleverne et solidt fundament og den deraf dybere erkendelse af det enkelte fag. Dog er det vigtigt, at eleverne i skoleforløbet bliver bevidste om tværfaglighed og projektarbejdsformen som vigtige redskaber, når det drejer sig om det vigtige i at forstå komplekse sammenhænge.
  4. Vi vægter deletimer i indskolingen i hovedsageligt dansk og matematik. Dette giver bedre mulighed for at tilgodese det enkelte barn.
  5. Vi ønsker, at eleverne skal lære at vurdere, sortere og give udtryk for egne holdninger og meninger.

3. Formål: Ansvarlighed.

Skolen arbejder for at udvikle den enkelte elevs ansvarlighed over for egne valg og handlinger.

Målsætning vedr. ansvarlighed:
3.1. Vi ønsker at fremme den enkelte elevs ansvarlighed over for andre.
3.2. Vi ønsker at fremme den enkelte elevs ansvarlighed i forhold til skolearbejdet.
3.3. Vi ønsker at fremme den enkelte elevs ansvarlighed i forhold til samarbejde, f.eks. gennem
gruppearbejde.
3.4. Vi ønsker at fremme den enkelte elevs ansvarlighed over for undervisningsmaterialer, inventar og bygninger.


Eks. på konkrete handlinger:
1. Eleverne skal være forberedte.
2. Eleverne skal have de nødvendige undervisningsmaterialer med sig.
3. Eleverne skal møde til tiden.
4. Eleverne skal behandle skolens materiel med respekt.
5. Klar konsekvens ved manglende ansvarlighed.

 1. Feedback på elevarbejder sker konstruktivt og relativt hurtigt.

4. Formål: Kulturel udvikling (Traditioner).

Skolen arbejder for, at eleverne tilegner sig kulturel indsigt baseret på respekt for de nære omgivelser og den øvrige verden. Skolen hviler på et kulturkristent grundlag, med respekt og åbenhed overfor omverdenen.


Målsætning vedr. kulturel udvikling:

4.1. Vi ønsker demokratiske processer, hvor medbestemmelse og medansvar er en del af dagligdagen.
4.2. Vi ønsker at give eleverne indsigt i egne og andres levevilkår for derigennem at kunne forstå og respektere andre, uanset deres kulturelle baggrund.
4.3. Vi værdsætter traditioner, og har morgensang hver dag, går i kirke til jul og inddrager årstidens højtider i hverdagen.

Eks. på konkrete handlinger:
1. Morgensang (salmer, fadervor, moderne sangskat, optræden)

 1. Julegudstjeneste, deltagelse i kristendomsundervisning for alle elever.
  3. Elevrådet.
  4. Fællestimer.
  5. Børnemøder i SFO-regi/klassemøder i skole-regi.
 2. Demokrati-dage.
  7. Skolekomedie.
  8. Fælles projekt.
  9. Ekskursioner (ture ud af huset).

5. Formål: Personlig udvikling.

Skolen arbejder for, at eleverne skal lære at træffe valg, danne holdninger og udvikle kritisk sans som redskaber til medleven og ansvarlighed i et demokratisk samfund.

Målsætning vedr. personlig udvikling:
5.1. Vi tilrettelægger en undervisning, hvor eleverne har mulighed for at reflektere.
5.2. Vi støtter eleverne i at tage hensyn til andre, at udvise respekt og danne egne holdninger, som de tør udtrykke og kan argumentere for.
5.3 Vi støtter, at eleverne:
– bliver bevidste om virkningerne af egne handlinger.
– bliver i stand til at se sin egen andel i samspillet med andre.
– bliver gode til at give og modtage konstruktiv feedback uden at gå i forsvar.
– får indblik i egne stærke sider og områder, der skal udvikles.
– udvikler empati for og accept af andre.
– bliver i stand til at synliggøre egne værdier og mål samt arbejde mod målene.

Eks. på konkrete handlinger:
1. Projektarbejde.
2. Lejrskole.
3. Skolerejse.
4. Skolekomedie.
5. Forskellige organisationsformer i undervisningen (individuel, par, gruppe, plenum).
6. Feed-back med mulighed for refleksion.

6. Formål: Trivsel

Skolen arbejder for, at alt samvær foregår i en atmosfære af tryghed, respekt og tolerance.


Målsætning vedr. trivsel:
6.1. Vi har alle et ansvar for, at alle trives.
6.2. Vi skal respektere hinanden – også hinandens forskelligheder. Vi skal tage hensyn til det individuelle, under respekt for fællesskabet.

6.3 Skolen afholder en årlig trivselsdag, planlagt af skolens trivselsudvalg og elevrådet i samarbejde.
6.4. Vi vægter fælles aktiviteter og fælles oplevelser højt.


Eks. på konkrete handlinger:

 1. Morgensang
 2. Klassens time.
 3.  
 4.  
 5. Klippe- klistredag.
 6.  
 7.  
 8.  
 9. Ekskursioner (ture ud af huset).
 10. Trivselsdag med udgangspunkt i skolens trivselspolitik (inklusive håndtering af mobning).
 11. Trivselssamtaler, klasseregler.
 12. Studieture

 

Skolen følger Folkeskolens forenklede mål i alle fagene.

Undervisningen på de enkelte klassetrin fordeler sig som anført i tabellen.

 

Fag/klasse

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Dansk

2

10

10

9

8

8

8

7

7

7

7

Engelsk

1

1

1

2

3

3

3

3

3

4

4

Matematik

1

6

6

6

6

6

6

5

5

5

5

Klassens tid

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kristendom

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Natur/teknologi

 

 

2

2

2

2

2

 

 

 

 

Idræt

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Billedkunst

 

2

2

2

2

2

2

 

 

 

 

Musik

1

2

2

2

2

2

2

 

 

 

 

Håndværk/design

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

IT

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

Tysk

 

 

 

 

 

2

3

3

3

4

4

Fransk

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Biologi

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1

 

Geografi

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1

 

Fysik

 

 

 

 

 

 

 

2

2

3

2

Historie

 

 

 

1

1

1

2

2

2

 

 

Samfundsfag

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

Madkundskab

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

Sløjd

 

 

 

 

2

2

2

 

 

 

 

Valgfag

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

 

Tema

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Bhkl. Tid

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endvidere undervises der i: Specialundervisning; hovedsagelig faglig specialundervisning, men også adfærd og trivselsarbejde i klasserne samt dansk som andet sprog.