Vinder af kredssemifinalen i skolefodbold
Klar til nye udfordringer
Fokus på faglighed og trivsel
En god start på livet
Lyst og rum til at lære
Leg og bevægelse

Kapitel 2 – Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Fra Strategiplanen er klippet følgende:

Taastrup Realskole har historisk altid lagt vægt på, at eleverne har opnået en god indlæring af de helt basale fag som dansk og matematik, sprogfag samt naturvidenskabelige fag. Disse kernefag skal fortsat være højt prioriteret i den daglige skolegang.

Den tidlige sprogindlæring tager udgangspunkt i engelsk fra 0. klasse og tysk fra 5. klasse. Skolen tilbyder derudover fransk 1 lektion ugentligt i 5. klasse, for at give eleverne et grundlag at vælge 2. fremmedsprog ud fra i 6. klasse. Derudover er der mulighed for at vælge fransk eller spansk som valgfag fra 7. klasse på grundlæggende niveau. Den gode sprogindlæring, både i dansk og fremmedsprog, skal være et klart kendetegn ved skolen.

Gode læse- og skrivekompetencer er afgørende for barnets mulighed for at tilegne sig læring. Derfor vil skolen have et særligt fokus på at udvikle elevernes læse- og skrivekompetencer på tværs af alle fag. Skolen vil i perioder afprøve forskellige metoder og tilgange for at arbejde med de nævnte kompetencer.

I forhold til nuværende timetal, påtænkes følgende ændringer for kommende skoleår:

På 0. årgang indføres 1 lektion musik/rytmik om ugen. Timen læses af musiklærer og 0. klasse leder.

 

På 1. årgang opjusteres der så der vil være 2 deletimer i dansk og 2 deletimer i matematik, med det krav at klassen deles efter opgaver og ikke i statiske hold, der gælder for hele skoleåret. Ressourcetimer som er kendt fra skoleåret 2016/2017 fjernes i næste skoleår, og rykkes til 3. årgang i stedet.

 

På 2. årgang fastholdes antallet af deletimer.

 

På 3. årgang tilføres en ekstra musiklektion, ligesom der tilføres to ressourcetimer, til fordybelse og faglig udvikling.

 

På 4. årgang tilføres en musiklektion mere, og engelsk opgraderes fra 2 til 3 lektioner ugentligt. Dette sker ved at reducere dansklektionerne. Idræt på 4. årgang ændres til svømning hele året, hvor alle tre 4. klasser undervises samtidig. Svømmeundervisningen foretages af livreddere i Taastrup svømmehal, og den didaktiske del sørger Taastrup Realskoles lærere og pædagoger for.

 

På 5. årgang indføres to tysklektioner og 1 fransklektion for alle elever, for at give eleverne et oplyst grundlag at vælge fremmedsprog ud fra i 6. klasse.

 

På 6. årgang indføres musik i 2 lektioner som parallellægges med madkundskab. Derudover indføres håndværk og design i 2 lektioner som udvikling af kendskabet til arbejde med forskellige materialer.

 

På 7. årgang indføres valgfagsblok på 2 lektioner som sammenlægges på 7.-9. årgang på blandede hold. Valgfagene vil være halvårlige. Sløjd og madkundskab afskaffes som obligatoriske fag og lægges ind under valgfagsblokken

  

På 8. årgang indføres valgfagsblok på 2 lektioner

 

På 9. årgang indføres valgfagsblok på 2 lektioner

 

Valgfagseksempler:

 • Madkundskab
 • Musik
 • Sløjd
 • Fransk
 • Science
 • Digital dannelse
 • Spansk
 • Global Perspectives?
 • Selvforsvar/idræt/anden bevægelse
 • Psykologi/personlig udvikling
 • Innovation
 • Drama
 • Journalistik
 • Forfatterkursus
 • Junior livredderkursus/Bay Watch

 

På 7. og 8. årgang (9. årgang på sigt) konverteres noget af engelskundervisningen til Cambridge IGCSE niveau. Dette betyder at engelskundervisningen båndlægges til at køre samtidig på hele årgangen, så der vil være et hold der undervises på IGCSE niveau. Dette medfører en ekstra prøve i forbindelse med afgangsprøverne efter 9. klasse, som udløser et særligt diplom. Til at starte med indføres faget som ”English as a Second Language”, men kan på sigt udvides til ”Global Perspectives”, ”German” og lignende.

 

Naturfagligt ønsker skolen, at det faglige arbejde i de naturvidenskabelige fag sker tværfagligt i en læseplan udarbejdet af det respektive fagråd, med udgangspunkt i naturfagsprøvens formål efter 9. klasse.

Taastrup Realskoles elever får karakterer fra 5. klasse, det er både standpunkt og arbejdsindsatsen man vurderes på. Derudover vil vi indføre årsprøver fra 6. klasse, efter en nærmere udarbejdet plan. Elever i 9.og 10. klasse vil tage ministeriets afgangsprøver.

Taastrup Realskole tilbyder to skole-hjem samtaler årligt. I forbindelse hermed evalueres alle elever årligt via elevplaner, som danner udgangspunkt for elever og forældre til den første skole-hjem samtale i et skoleår. Her dannes aftaler for det kommende skoleår, og disse evalueres hen imod slutningen af skoleåret.

Struktur og skemaer for deltagelse i skole-hjemsamtalerne, vil en arbejdsgruppe udvikle på i kommende skoleår.

Specialundervisningslærere kan deltage efter behov og aftale med klasselærerne

Inden samtalerne udfærdiges elevplaner, der tager udgangspunkt i elevernes standpunkter, og disse udgives til hjemmene så der er mulighed for at kommentere på elevplanerne online, inden samtalen.

Elevplaner skal forstås som Taastrup Realskoles bud på hvad en elevplan indeholder. På Taastrup Realskole skal tingene give mening for at vi gør det. En elevplan skal inddrage den enkelte elev, således at eleven opnår ejerskab til sin uddannelse og sin udvikling. Elevplanen skal gennemgås hjemme med forældre og på skolen til en samtale, så man i fællesskab får sat den rigtige retning. Elevplaner vil være ens på den enkelte årgang, men variere fra årgang til årgang, så fokus rettes de rette steder. På Taastrup Realskole vil et udvalg konstruere og designe elevplaner til fælles brug.

De kreative fag og deres kernefaglighed skal styrkes således, at der skabes en mere ligelig vægtbalance mellem de boglige fag og de kreative fag. Skolen indlægger perioder i løbet af skoleåret, hvor der arbejdes koncentreret med kreative emner og metoder. Det kreative element i undervisningen skal vægtes i den daglige undervisning i alle fag, men vil være udgangspunktet for projektforløb og/eller -uger, hvor kreativiteten bruges i udtrykket af fagligheden.

Taastrup Realskoles skoletilbud begynder, fra 2018, med en førskoleperiode i tre måneder inden man skal begynde i 0. klasse. Elever i førskoleperioden (april-juni) skal undervises gennem leg, og de skal gøres trygge i forhold til deres kommende skoleliv således, at de er skoleparate i august måned. Ved optagelse i førskolen er der et tæt samarbejde imellem førskolepædagogerne og de afgivende børnehaver i kommunen.

Det er vigtigt, at skolen fokuserer på integration af IT i undervisningen og et udvalg arbejder i øjeblikket på en konstruktiv dynamisk IT strategi. IT bruges af alle elever og lærere i alle fag, hvor det er relevant, og hvor det er en hjælp.

IT anses for en fuldstændig naturlig del af undervisningen. Elevernes IT-dannelse skal sikres gennem aktiv faglig inddragelse af IT-værktøjer i den daglige undervisning. Dette gælder alle skolens klassetrin. Skolen skal løbende sikre, at IT udstyr og netværk er “up-to-date”. Skolen vil anvende læringsportaler, og eleverne vil fra 4. klasse arbejde ud fra BYOD-politikken. (Bring your own device) Det vil være skolens politik, at lærernes efteruddannelse bliver prioriteret ud fra dette fokuspunkt.

I indskolingen gælder det, at der er en klassepædagog i alle klasser. Klassepædagogen sikrer en tryg binding imellem skole og SFO. Klassepædagogen spiser hver dag frugt med børnene i SFO tiden, og deltager i en skole-hjem samtale årligt. Klassepædagogen deltager i det ugentlige klassemøde.

Skolen vil prioritere faguddannelsen af skolens personale. Det er skolens mål, at alle undervisere i kernefagene på sigt bliver linjefagsuddannede eller tilsvarende.

Taastrup Realskole arbejder ud fra en timetalsberegning vedtaget i bestyrelsen, hvor eleverne opnår kompetencer og færdigheder på niveau med eleverne i folkeskolen, målt efter de af UVM udstukne Fælles Mål. Vi er en faglig skole med fokus på det kernefaglige. Der findes dog mange veje ind til den faglige kerne. Vi har naturligvis undervisning i skolens vigtige fag: dansk, matematik, sprog, naturvidenskab og lignende. Den faglige kerne skal være på plads. Verden uden for skolen er ikke fagopdelt. Det er vores opgave at sørge for, at eleverne har redskaberne og robustheden til at gå videre i uddannelsessystemet. Derfor skal vi arbejde tværfagligt. Flere gange om året brydes skemaet op. Her kan arbejdes med temaer, som kan belyses fra flere faglige vinkler, eller man kan arbejde med projekter, der øger elevernes fornemmelse af, at de kan bidrage til og ændre ved det samfund, de er en del af – medborgerskab.

På Taastrup Realskole prioriterer vi den enkeltes mulighed og kompetencer for udvikling. Vi har dannet talenthold og vi deltager i det nationale felt af Talentcamps. Talent skal ikke kun forstås indenfor de boglige fag. De praktisk/musiske fag skal også prioriteres i forbindelse med talentudvikling. Skolen vil søge et øget samarbejde med den kommunale musikskole, billedskole, idrætsforeninger og de lokale ungdomsuddannelser omkring talentudvikling og videndeling.

Alle ansatte undervisere og pædagoger er en del af skolens kompetenceplan, og indgår derfor naturligt i efter og videreuddannelse indenfor de kompetencer skolen ser ud til at få brug for. Derudover skal alle ansatte mindst hvert fjerde år ud og se en anden skoles løsning på en kendt udfordring. Dette for at sikre udvikling og for at holde vanetænkningen i ave for de ansatte på Taastrup Realskole.

For at opretholde et godt internt niveau for videndeling og efteruddannelse, forpligter alle medarbejdere sig til som minimum at deltage i et stående udvalg pr. skoleår, udover fagudvalg. Disse udvalg kunne være:

 • Projekt 0.-8. klasse
 • Forældresamarbejdsudvalg
 • Kursusudvalg
 • Elevplaner
 • Trivselsudvalg
 • Pædagogisk udviklingsarbejde
 • Pæd. IT
 • Talentudviklingsudvalg
 • Skøn skole
 • Skolekomedieudvalg

 

Krav til udvalgsarbejde udarbejdes af ledelsen og forelægges lærerrådet. Ved skoleårets start udarbejdes en skitse for årets fokusområder i udvalget, og der lægges en møderække i kalenderen. Ved skoleårets afslutning evalueres skitsen, og der laves en råskitse til næste skoleår.