Klar til nye udfordringer
Fokus på faglighed og trivsel
En god start på livet
Lyst og rum til at lære
Leg og bevægelse

Ordensregler

Ordensregler på Taastrup Realskole

Når en gruppe mennesker – stor eller lille – skal være sammen i længere tid, er det nødvendigt med nogle regler for, hvordan man omgås hinanden, således at alle kan føle sig trygge og have det rart.

Ud fra dette grundsynspunkt skal man se disse ordensregler og så tænke på, at de ikke er lavet for at genere nogen, men for at hjælpe alle. Husk også på at jo mere den enkelte tager hensyn til andre, jo færre regler er der brug for´.

1. Mødetid

Timerne begyndes præcist. Eleverne skal være på skolen, når det ringer ind.

2. Fravær

Fravær ud over ferier og skolefridage bør undgås. Efter fravær på grund af sygdom skal forældre via kontaktbogen give besked om fraværsårsag og varighed. Bliver en elev syg i løbet af skoledagen, aftaler eleven med sin lærer at gå på kontoret, som ringer til forældrene vedrørende afhentning/hjemsendelse af eleven. Efter fravær på grund af sygdom skal forældre via kontaktbogen give besked om fraværsårsag og varighed. Ved smitsom sygdom skal skolens kontor straks informeres. Hjemmets læge bestemmer, hvornår eleven og eventuelle søskende atter må komme i skole. Ved behov for andet fravær end sygdom skal tilladelse indhentes forud hos klasselæreren.

3. Idræt

Ønskes en elev af helbredshensyn fritaget for idræt i enkelte timer, skal forældre meddele dette via kontaktbogen. For længere tids fritagelse forlanges lægeattest. Alle elever medbringer skiftetøj og bader efter idræt. Ure og smykker må ikke bæres i idrætstimerne. En del af idrætsundervisningen for elever fra og med 6. klasse foregår i Taastrup Idræts Haller (TIH). Eleverne cykler/går selv fra skolen til TIH uden læreropsyn. Badning efter idræt er obligatorisk, og der bades sammen i 0. og 1. klasse.

4. Skolebøger

Skolebøger, som er med stregkode, udleveres fra biblioteket. Alle bøger skal forsynes med bogbind, hvorpå elevens navn og klassebetegnelse påføres.

5. Skade på skolens inventar/materiale

Hvis en elev beskadiger/mister noget af skolens inventar/materiale, vil hjemmet blive draget til ansvar, og der kan opkræves erstatning.

6. Frikvarterer og mellemtimer

I frikvarterer og mellemtimer må ingen elev til og med 6. klasse forlade skolens område uden skolens tilladelse. Elever i 1.-6. klasse (bortset fra dukse) skal opholde sig i skolegårdene i frikvartererne. I tilfælde af dårligt vejr ringes der til indeordning.

Elever i 7.-10. klasse må forlade skolen i de tre store frikvarterer og i mellemtimer. For 7. klasses vedkommende efter jul i det pågældende skoleår. Disse elever må opholde sig i deres klasselokaler – ikke på gangene – i frikvartererne. Elever i 0.-6. klasse spiser i deres klasselokaler i spisepausen kl. 11.35-11.55, hvor der er lærere til stede i klasserne.

7. Hovedbeklædning

Eleverne må ikke bære nogen form for hovedbeklædning på skolen. Det skal i øvrigt tilstræbes, at eleverne er iført sømmelig påklædning såvel i skolen som på ekskursioner.

8. Bolde, sne, rulleskøjter, tyggegummi, alkohol m.m.

Leg med bløde bolde er tilladt i skolegården.

Det er forbudt at kaste med sne i skolegården.

Unødigt ophold på toiletterne skal undgås.

Rulleskøjter må ikke anvendes på skolen.

Tyggegummi er ikke tilladt på skolen.

Elever må ikke indtage alkohol på skolen.

Lejrskoler og studieture er obligatoriske at deltage i.

Såfremt der er elever, der kun må spise en bestemt type mad pga. allergi, religiøs eller normativ etisk anskuelse e.l. så påhviler det hjemmene til disse elever, selv at sørge for, at medbringe mad de kan spise. Dette gælder alle arrangementer, også dem, hvor skolen står for forplejning. 

9. Mobiltelefoner, computere, tablets m.m.

Som hovedregel skal elevers mobiltelefoner være slukket, når de opholder sig på skolen. Mobiltelefoner må kun anvendes efter aftale. Elever i 8.-10. klasse må i frikvarterer benytte mobiltelefoner i overbygningens afsnit af hovedbygningen. Mobiltelefonerne må dog aldrig anvendes til optagelse af lyd- og billedsekvenser på skolen. Se i øvrigt ”Skolen” – ”Sådan gør vi – Mobiltelefoner”. Egne computere og tablets må benyttes som værktøj i undervisningen efter aftale.

10 Værdigenstande, overtøj, cykler m.m.

Når elever medbringer penge, værdigenstande, computere, tablets eller andre personlige ejendele på skolen, sker det på eget ansvar. Skolen påtager sig intet ansvar for elevers overtøj, cykler og knallerter mv., ligesom skolen ikke har erstatningspligt ved beskadigelse eller tyveri af sådanne effekter.