Klar til nye udfordringer
Fokus på faglighed og trivsel
En god start på livet
Lyst og rum til at lære
Leg og bevægelse

Antimobbestrategi

Trivselsplan – Antimobbestrategi på Taastrup Realskole

Trivsel – et vigtigt anliggende

Trivsel angår os alle, og vi har et medansvar for, at alle har det godt dér, hvor mange mennesker er sammen.

På Taastrup Realskole mødes hver dag over 700 børn og voksne. Det betyder, at der nødvendigvis må være nogle regler for, at samværet kan foregå så positivt som overhovedet muligt.

Et af vores tiltag i netop den sammenhæng er at gøre, hvad vi kan, for at eleverne har det godt med hinanden og derved afstår fra for meget drilleri eller ligefrem mobning. Vi bruger denne definition som ledetråd:

Definition af mobning:                                                                                           (Dan Olweus)

”Mobning er, når et eller flere individer gentagne gange – og over længere tid – bliver udsat for negative handlinger fra et eller flere individer.”

For at der er tale om mobning, skal der være en vis ubalance i styrkeforholdet:   Den, der bliver udsat, har sædvanligvis ikke så let ved at forsvare sig og er oftest mere eller mindre hjælpeløs overfor den eller dem, der angriber.

 

Det fører til følgende trivselspolitik

– vi accepterer ikke mobning

– vi reagerer på det, hvis mobning finder sted.

– vi laver samværsregler i klasserne og holder jævnlige klassemøder

– vi undersøger trivslen i alle klasser

– vi arbejder for trivsel på alle klassetrin

Trivselsundersøgelser i klasserne har til formål jævnligt at få elevernes egne udsagn om, hvordan de oplever trivslen i klassen og få hver elev til at arbejde for at fremme den gode trivsel samt at finde frem til eventuelle mobbere og mobbede.

Selvom der arbejdes intenst såvel forebyggende som med nyligt opståede problemstillinger, undgås det næppe, at visse situationer udvikler sig og for nogle enkelte medfører, at de føler sig generet.

Det bør dog aldrig være noget, som får lov til at stå på i ret lang tid! Forældre, lærere og klassekammerater opfordres jævnligt til at være opmærksomme på elever i periferien og elever, som synes at have det skidt.

Og der bliver fulgt godt op på de tendenser, som undersøgelser kan vise. Det forventer vi af hinanden.

Klasserne arbejder meget med deres indbyrdes samvær, og her er fokus rettet mod alle de positive intentioner, som trods alt præger de fleste af vores elever.

Sådan et arbejde bliver aldrig færdiggjort. Det er et led i skolens almindelige virke, og det tager vi alvorligt.

Derfor – hvis der forekommer mobning i en klasse, benytter skolen følgende strategi:

 

Strategi:

  1. Klasselæreren* taler med mobbeoffer + forældre
  2. Klasselæreren* taler med mobberne + forældre
  3. Klasselæreren* holder et klassemøde med samtlige elever, hvor de orienteres om at stoppe mobning. Klassen bliver bedt om at hjælpe også mobberne med at blive bedre kammerater. Der holdes jævnligt klassemøder i en periode.
  4. Klasselæreren* holder et forældremøde for at orientere forældrene om, hvilke     problemer, der har været, og at de nu er løst (forhåbentlig), men at det er vigtigt at holde det ved lige.
  5. Skulle det mod forventning vise sig, at mobberne fortsætter, taler klasselæreren    igen med forældrene.
  6. Hvis det stadig ikke hjælper, orienteres ledelsen, som udelukker den/de     pågældende elev/elever fra skolen en dag eller to.
  7. Hvis mobningen ikke stopper på baggrund af de ovenfor nævnte initiativer, vil skolen straks vurdere sanktionsmuligheder, der vil kunne bringes i anvendelse. Samtidig tages en vurdering af, om der er mulighed for fortsat samarbejde omkring eleven.
  8. Efterfølgende skal der arbejdes med, at klassens samværsform reetableres på en ny og bedre måde.
  • Evt. klasselæreren + en repræsentant fra ledelsen.