Klar til nye udfordringer
Fokus på faglighed og trivsel
En god start på livet
Lyst og rum til at lære
Leg og bevægelse

Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole

Vedtægterne er godkendt på forældrekredsmødet den 21. april 2022, og efterfølgende godkendt
af siddende bestyrelse på ordinært bestyrelsesmøde den 23. maj 2022

Offentliggjort på skolens hjemmeside den 1/8-22


 I. Skolens navn, adresse, hjemsted og status

§ 1

Skolens navn er “Den selvejende institution Taastrup Realskole”. Skolen er oprettet i år 1905.

Stk. 2. Skolens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Elme Alle 17-21, 2630 Taastrup.

Stk. 3. Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har CVR- nr.: 11 95 38 16.

 

II. Skolens formål

§ 2

Skolens formål er skoledrift i henhold til friskoleloven. Skolens formål er endvidere i hele sit virke at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske, med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

 

III. Skolens bestyrelse og leder

§ 3

Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud – er i overensstemmelse med skolens vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal bestyrelsen følge lovgivningen og har tillige ansvaret for, at skolens vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen, jf. vedtægtsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 12.

Stk. 2. Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

Stk. 3. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. De 6 medlemmer vælges af og blandt forældrene til elever på skolen (forældrekredsen). Herudover kan bestyrelsen indstille, at der af forældrekredsen vælges max. 2 medlemmer udenfor forældrekredsen. Forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer foregår på skolens forældrekredsmøde.

Stk. 4. De bestyrelsesmedlemmer, der er valgt blandt forældrekredsen, har en funktionsperiode på 3 år, idet der hvert år vælges 2 medlemmer. Hvert år vælges for et år et af forældrekredsen fastsat antal suppleanter, dog mindst en. Suppleanterne kan træde ind i stedet for et bestyrelsesmedlem. Suppleanter og bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt forældrene til elever på skolen. Genvalg kan finde sted. Hvis en eller flere forældrerepræsentanter udtræder af bestyrelsen i en valgperiode optages suppleanten automatisk i bestyrelsen. De bestyrelsesmedlemmer, der er valgt udenfor forældrekredsen, har en funktionsperiode på 1 år.

Stk. 5. Forældrekredsen kan på et forældrekredsmøde afsætte et eller flere forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for mødet indeholder et selvstændigt punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer. Bestyrelsesmedlemmer kan normalt ikke afsættes i funktionsperioden, jf. vedtægtsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 14. Fremgangsmåden beskrevet i vedtægternes § 3, stk. 5, fungerer således som en undtagelse til dette.

Stk. 6. Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 7. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. § 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 8. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens ledelse samt repræsentanter for de ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører personer i skolens ledelse eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende. Ved ledelse forstås skolens leder, viceskoleleder og/eller afdelingsledere.

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af forældrekredsen, beslutninger truffet af kommunen, bortset fra de tilfælde, hvor der i nærværende vedtægt er tillagt forældrekredsmødet kompetencer.

Stk. 10. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Formanden vælges af bestyrelsens midte. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

Stk. 11. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 12. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 13. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 14. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne i de i forvaltningslovens regler for at være medlem af bestyrelsen, jf. § 5, stk. 7 – 10, i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 15. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden eks. ved generel inhabilitet indtræder suppleanten i det pågældende bestyrelsesmedlems resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 16. For bestyrelsen, den eller de tilsynsførende, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v., jf § 5, stk. 10, i lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 17. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende, bortset fra de nedenfor i stk. 21a og 21b angivne beslutninger vedrørende fast ejendom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

Stk. 18. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Stk. 19. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.
Bestyrelsen skal udsende beslutningsreferater fra bestyrelsesmøder til forældrekredsen. Beslutningsreferater skal være elektronisk tilgængelige for forældrekredsen i en periode på 5 år.

Stk. 20. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog, uden at delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

Stk. 21a. Bestyrelsen og forældrekredsmødet træffer i fællesskab beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, jf. dog undtagelsen i § 3, stk. 21b. Til bestyrelsens vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for. Til forældrekredsmødets vedtagelse kræves almindelig stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte, jf. § 6, stk. 6.

Stk. 21b. Uagtet bestemmelsen i § 3, stk. 21a, kan bestyrelsen dog uden godkendelse af forældrekredsmødet træffe beslutning om pantsætning af fast ejendom ved optagelse af realkreditlån, forudsat nettoprovenuet, med en bagatelgrænse på op til DKK 1.000.000,00 i et enkelt kalenderår, fra det eller de nye realkreditlån anvendes til 4 indfrielse af bestående realkreditlån. Til bestyrelsens vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for.

Stk. 22. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen. Bestyrelsen træffer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om, jf. dog § 3, stk. 2, § 3, stk. 5, § 3, stk. 21a, § 9, stk. 1, og § 10, stk.2.

 

IV. Regnskab mv.

§ 4

Skolens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger skolens eksterne revisor.

Stk. 6. Forældre til elever og ansatte ved skolen har altid ret til at få indblik i revisionsprotokollerne og i de budgetter og regnskaber, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsatte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

 

V. Forældrekreds, valg af tilsynsførende m.v. og forældrekredsmøde

§ 5

Forældrekredsen

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen.

Stk. 2. Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt, og lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den, der har eleven i pleje, dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed.

Stk. 3. Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt tillige dokumenteret – skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen. Indehavere af 5 forældremyndighed over elever ved skolen har, uanset skolens liste, dog altid ret til at udøve deres rettigheder.

§ 6 Forældrekredsmøde

Ordinært forældrekredsmøde afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af april måned. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til forældrekredsmøde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende og forældrerepræsentanter.

Forældrekredsmødet indkaldes af med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Indkaldelsen til ordinært forældrekredsmøde skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning om skolens drift i det forløbne år.

3. Skolelederen aflægger beretning om skolens indre virksomhed.

4. Bestyrelsen fremlægger det reviderede årsregnskab til orientering.

5. Bestyrelsen fremlægger budget for indeværende år.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 3, stk. 3, stk. 4 og stk. 5.

8. Eventuelt.

Stk. 2. Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære forældrekredsmøde, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts. Forslag skal bekendtgøres for medlemmerne senest ved indkaldelsen af forældrekredsmødet. Skolen sender en besked ud til forældre om påmindelse af fristen 14 dage før.

Stk. 3. Af indkaldelsen skal de gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer fremgå. Det skal endvidere af indkaldelsen fremgå, at forslag til kandidater til bestyrelsen for at være gyldige skal være skolen i hænde senest 1 uge før forældrekredsmødet, og at der ikke gyldigt kan foreslås kandidater på mødet.

Stk. 4. Hvert medlem af forældrekredsen har én stemme.

Stk. 5. Ingen kan som fuldmagtshaver, på forældrekredsmødet, repræsentere mere end én stemme af forældrekredsen ud over egen stemme.

Stk. 6. Forældrekredsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Forældrekredsmødet træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutning om nedlæggelse af skolen jfr. § 10, stk. 2.

Stk. 7. Forældrekredsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage i forældrekredsmøder med taleret og i givet fald hvilke personer. Personer udenfor forældrekredsen har ikke stemmeret. Bestyrelsen er ansvarlig for, via fremmøde- og fuldmagts-registrering, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer.

Stk. 8. Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent på forældrekredsmøder.

Stk. 9. Der skal føres protokol over det på forældrekredsmøder vedtagne, herunder stemmefordeling. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Stk. 10. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af forældrekredsen ønsker det.

Stk. 11. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan hver forælder afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og dels det besluttede højeste antal tilsynsførende. På forældrekredsmødet kan der alene gyldigt stemmes på og vælges kandidater til bestyrelsen, som er foreslået ved indgivelse af meddelelse til skolens kontor senest 1 uge før det relevante forældrekredsmøde.

Stk. 12. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 13. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan finde sted.

Stk. 14. Ekstraordinært forældrekredsmøde afholdes, når formanden eller bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinært forældrekredsmøde skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når 1/6 af de stemmeberettigede medlemmer af forældrekredsen skriftligt kræver det. såfremt betingelserne for afholdelse af ekstraordinært forældrekredsmøde er til stede, skal dette afholdes senest 21 dage efter betingelserne er opfyldt. Indkaldelsen sker som ved ordinært forældrekredsmøde.

Stk. 15. Forældrekredsmødets kompetencer er anført i § 3, stk. 3, § 3, stk. 4, § 3, stk. 5, § 3, stk. 21a, § 9, stk. 1, og § 10, stk. 2.

 

VI. Skolens drift

§ 7

Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.

Stk. 2. Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk. 4. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 5. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 6. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

 

VII. Tegningsret

§ 8

Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2. Ved køb, salg, pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

 

VIII. Ændring af skolens vedtægt

§ 9

Bestyrelsen og forældrekredsmødet træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. I begge organer sker vedtagelse ved simpel stemmeflerhed. På forældrekredsmødet sker vedtagelse uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer jfr. § 6, stk. 6, medens vedtagelsen i bestyrelsen forudsætter, at mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er mødt personligt frem, jf. § 3, stk. 17, 1. pkt.

Stk. 2. Vedtægtsændringer er ikke gældende, medmindre de indeholder oplysning om, hvem der er formand for bestyrelsen, og hvem der er næstformand for bestyrelsen, er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, angiver bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse med let læselig skrift, f.eks. maskinskrift, og er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen og generalforsamlingen i forening, jf. vedtægtsbekendtgørelsens § 14. Vedtægtsændringer, som er vedtaget af både forældrekreds og bestyrelse, senest skal offentliggøres på skolens hjemmeside 14 dage efter godkendelsen

 

IX. Nedlæggelse af skolen

§ 10

I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter reglen i § 3, stk. 17, 1. pkt. Forud for beslutning om ophør kan bestyrelsen indhente udtalelse herom fra forældrekredsen.

Stk. 2. Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer forældrekredsen beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 3. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 2, skal den nedlægges.

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at give Børne- og Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 6. Det påhviler bestyrelsen at orientere Børne- og Undervisningsministeriet omgående, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 8. Eventuelle overskydende midler skal med Børne- og Undervisningsministeriet godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 9. Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

§ 11

Vedtægtsændringer skal vedtages på skolens forældrekredsmøde. Når de nye vedtægter er offentliggjort på skolens hjemmeside, træder de nye vedtægter i kraft. 

Ovennævnte vedtægter er fortsat gældende, bekræftet af den siddende bestyrelse:

Christian Sten Nielsen formand, Gærdesangervej 22, 2630 Taastrup

Mikael Trolle Borup, Slettetoften 14, 2630 Taastrup

Rasmus Neergaard Svensson, Parkvej 135 B, 2630 Taastrup

Jane Schiøtt Willeberg-Nielsen, Teglholmsgade 56, st. th, 2450 København SV

Morten Stølegaard Andersen, Budstikken 132, 2630 Taastrup

Maria Hartmann Tørnes, Hegnstoften 62, 2630 Taastrup

Henning Ilkjær Kallesen, Vinkelvej 27, 2630 Taastrup