Klar til nye udfordringer
Fokus på faglighed og trivsel
En god start på livet
Lyst og rum til at lære
Leg og bevægelse

Vedtægter

Vedtægter
for den selvejende institution Taastrup Realskole

Vedtægterne
er godkendt på forældrekredsmødet den 21. april 2022, og efterfølgende godkendt
af siddende bestyrelse på ordinært bestyrelsesmøde den 23. maj 2022. Opdateret
med navnene på den siddende bestyrelse oktober 2023.

 

I.
Skolens navn, adresse, hjemsted og status

§ 1

Skolens
navn er “Den selvejende institution Taastrup Realskole”. Skolen er oprettet i år 1905.

Stk. 2.
Skolens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Skolen driver virksomhed fra
adressen Elme Alle 17-21, 2630 Taastrup.

Stk. 3.
Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig.
Skolen har CVR- nr.: 11 95 38 16.

 

II.
Skolens formål

§ 2

Skolens
formål er skoledrift i henhold til friskoleloven. Skolens formål er endvidere i
hele sit virke at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske,
med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse
og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og
menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

 

III.
Skolens bestyrelse og leder

§ 3

Skolens
bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for
undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder
forvaltningen af de statslige tilskud – er i overensstemmelse med skolens
vedtægt og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og
private grundskoler.

I
tilfælde af uoverensstemmelse mellem lovgivningen og vedtægternes ordlyd skal
bestyrelsen følge lovgivningen og har tillige ansvaret for, at skolens
vedtægter til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivningen, jf.
vedtægtsbekendtgørelsens § 6, stk. 2, nr. 12.

Stk. 2.
Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens
leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og
i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

Stk. 3. Bestyrelsen
består af 7 medlemmer. De 6 medlemmer vælges af og blandt forældrene til elever
på skolen (forældrekredsen). Herudover kan bestyrelsen indstille, at der af
forældrekredsen vælges max. 2 medlemmer udenfor forældrekredsen.
Forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer foregår på skolens
forældrekredsmøde.

Stk. 4. De
bestyrelsesmedlemmer, der er valgt blandt forældrekredsen, har en
funktionsperiode på 3 år, idet der hvert år vælges 2 medlemmer. Hvert år vælges
for et år et af forældrekredsen fastsat antal suppleanter, dog mindst en.
Suppleanterne kan træde ind i stedet for et bestyrelsesmedlem. Suppleanter og
bestyrelsesmedlemmer vælges af og blandt forældrene til elever på skolen.
Genvalg kan finde sted. Hvis en eller flere forældrerepræsentanter udtræder af
bestyrelsen i en valgperiode optages suppleanten automatisk i bestyrelsen. De
bestyrelsesmedlemmer, der er valgt udenfor forældrekredsen, har en
funktionsperiode på 1 år.

Stk. 5. Forældrekredsen
kan på et forældrekredsmøde afsætte et eller flere forældrevalgte
bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for mødet
indeholder et selvstændigt punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere
bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig
stemmeflerhed. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der
tilhører forældrekredsen, der stemmer. Bestyrelsesmedlemmer kan normalt ikke
afsættes i funktionsperioden, jf. vedtægtsbekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 14.
Fremgangsmåden beskrevet i vedtægternes § 3, stk. 5, fungerer således som en
undtagelse til dette.

Stk. 6. Forældrevalgte
bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i
valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 7.
Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og
mænd, jf. § 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 8. Skolens
ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af
bestyrelsen, når disse samtidigt er medlem af forældrekredsen. Bestyrelsen kan
beslutte, at skolens ledelse samt repræsentanter for de ansatte kan deltage i
bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører
personer i skolens ledelse eller enkelte ansatte, kan bestyrelsen suspendere
mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende. Ved ledelse forstås
skolens leder, viceskoleleder og/eller afdelingsledere.

Stk. 9.
Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet
beslutninger truffet af forældrekredsen, beslutninger truffet af kommunen,
bortset fra de tilfælde, hvor der i nærværende vedtægt er tillagt
forældrekredsmødet kompetencer.

Stk. 10.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Formanden vælges
af bestyrelsens midte. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens
forfald.

Stk. 11.
Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder
formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 12.
Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive
ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 13. Bestyrelsesmedlemmerne
kan ikke modtage honorar eller lignende betaling af skolens midler for varetagelsen
af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 14.
Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke
længere opfylder habilitetsbetingelserne i de i forvaltningslovens regler for
at være medlem af bestyrelsen, jf. § 5, stk. 7 – 10, i lov om friskoler og
private grundskoler m.v. og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og
private grundskoler m.v.

Stk. 15.
I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden eks. ved
generel inhabilitet indtræder suppleanten i det pågældende bestyrelsesmedlems
resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt
medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 16.
For bestyrelsen, den eller de tilsynsførende, lederen og andre ansatte ved
skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om
inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v., jf § 5, stk. 10, i lov om
friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 17. Bestyrelsen
er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt
frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed blandt de
tilstedeværende, bortset fra de nedenfor i stk. 21a og 21b angivne beslutninger
vedrørende fast ejendom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed
er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

Stk. 18.
Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert
bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols.
Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet.
Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Stk. 19.
Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal
indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.
Bestyrelsen skal udsende beslutningsreferater fra bestyrelsesmøder til
forældrekredsen. Beslutningsreferater skal være elektronisk tilgængelige for
forældrekredsen i en periode på 5 år.

Stk. 20.
Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige personale.
Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan
bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog, uden at
delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige
vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

Stk. 21a.
Bestyrelsen og forældrekredsmødet træffer i fællesskab beslutning om køb, salg
og pantsætning af fast ejendom, jf. dog undtagelsen i § 3, stk. 21b. Til
bestyrelsens vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for. Til
forældrekredsmødets vedtagelse kræves almindelig stemmeflerhed uden hensyn til
antallet af fremmødte, jf. § 6, stk. 6.

Stk. 21b.
Uagtet bestemmelsen i § 3, stk. 21a, kan bestyrelsen dog uden godkendelse af
forældrekredsmødet træffe beslutning om pantsætning af fast ejendom ved
optagelse af realkreditlån, forudsat nettoprovenuet, med en bagatelgrænse på op
til DKK 1.000.000,00 i et enkelt kalenderår, fra det eller de nye realkreditlån
anvendes til 4 indfrielse af bestående realkreditlån. Til bestyrelsens
vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for.

Stk. 22.
Bestyrelsen
fastsætter størrelsen af skolepengene og
størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen. Bestyrelsen træffer
beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen
selv ønsker at træffe beslutning om, jf. dog § 3, stk. 2, § 3, stk. 5, § 3,
stk. 21a, § 9, stk. 1, og § 10, stk.2.

 

IV.
Regnskab mv.

§ 4

Skolens
regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende
årsregnskab for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 3.
Bestyrelsen har ansvaret for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision
i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 4.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet
regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden
udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal
underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder
betingelserne for medlemskab.

Stk. 5.
Bestyrelsen vælger skolens eksterne revisor.

Stk. 6. Forældre
til elever og ansatte ved skolen har altid ret til at få indblik i
revisionsprotokollerne og i de budgetter og regnskaber, som er godkendt af
bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan
fastsatte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger,
der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog
ikke videregives.

 

V.
Forældrekreds, valg af tilsynsførende m.v. og forældrekredsmøde

§ 5

Forældrekredsen

Forældrekredsen
består af forældrene til børn på skolen.

Stk. 2.
Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt, og lov om friskoler og
private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har
forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den, der har
eleven i pleje, dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og
varighed.

Stk. 3.
Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til
forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt tillige
dokumenteret – skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning
til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen.
Indehavere af 5 forældremyndighed over elever ved skolen har, uanset skolens
liste, dog altid ret til at udøve deres rettigheder.

§ 6
Forældrekredsmøde

Ordinært
forældrekredsmøde afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i
hjemstedskommunen inden udgangen af april måned. Bestyrelsen er ansvarlig for,
at forældrekredsen indkaldes til forældrekredsmøde, hvor alene forældrekredsen
kan foretage valg af tilsynsførende og forældrerepræsentanter.

Forældrekredsmødet
indkaldes af med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Indkaldelsen
til ordinært forældrekredsmøde skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg
af dirigent.

2.
Bestyrelsen aflægger beretning om skolens drift i det forløbne år.

3.
Skolelederen aflægger beretning om skolens indre virksomhed.

4.
Bestyrelsen fremlægger det reviderede årsregnskab til orientering.

5.
Bestyrelsen fremlægger budget for indeværende år.

6. Behandling
af indkomne forslag.

7. Valg
af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, jf. § 3, stk. 3, stk. 4 og stk. 5.

8.
Eventuelt.

Stk. 2.
Forslag, som ønskes behandlet på det ordinære forældrekredsmøde, skal være
bestyrelsen i hænde senest den 1. marts. Forslag skal bekendtgøres for
medlemmerne senest ved indkaldelsen af forældrekredsmødet. Skolen sender en
besked ud til forældre om påmindelse af fristen 14 dage før.

Stk. 3.
Af indkaldelsen skal de gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer
fremgå. Det skal endvidere af indkaldelsen fremgå, at forslag til kandidater
til bestyrelsen for at være gyldige skal være skolen i hænde senest 1 uge før
forældrekredsmødet, og at der ikke gyldigt kan foreslås kandidater på mødet.

Stk. 4.
Hvert medlem af forældrekredsen har én stemme.

Stk. 5. Ingen
kan som fuldmagtshaver, på forældrekredsmødet, repræsentere mere end én stemme
af forældrekredsen ud over egen stemme.

Stk. 6.
Forældrekredsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antallet af fremmødte
medlemmer. Forældrekredsmødet træffer beslutninger ved almindelig
stemmeflerhed, bortset fra beslutning om nedlæggelse af skolen jfr. § 10, stk.
2.

Stk. 7.
Forældrekredsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for
forældrekredsen kan deltage i forældrekredsmøder med taleret og i givet fald
hvilke personer. Personer udenfor forældrekredsen har ikke stemmeret.
Bestyrelsen er ansvarlig for, via fremmøde- og fuldmagts-registrering, at det
alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer.

Stk. 8.
Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke
være dirigent på forældrekredsmøder.

Stk. 9. Der
skal føres protokol over det på forældrekredsmøder vedtagne, herunder
stemmefordeling. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Stk. 10.
Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af
forældrekredsen ønsker det.

Stk. 11.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan hver
forælder afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen,
henholdsvis på et antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal
suppleanter og dels det besluttede højeste antal tilsynsførende. På
forældrekredsmødet kan der alene gyldigt stemmes på og vælges kandidater til
bestyrelsen, som er foreslået ved indgivelse af meddelelse til skolens kontor
senest 1 uge før det relevante forældrekredsmøde.

Stk. 12.
Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal.
I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 13.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan finde sted.

Stk. 14.
Ekstraordinært forældrekredsmøde afholdes, når formanden eller bestyrelsen
beslutter det. Ekstraordinært forældrekredsmøde skal i øvrigt indkaldes af
bestyrelsen, når 1/6 af de stemmeberettigede medlemmer af forældrekredsen
skriftligt kræver det. såfremt betingelserne for afholdelse af ekstraordinært
forældrekredsmøde er til stede, skal dette afholdes senest 21 dage efter
betingelserne er opfyldt. Indkaldelsen sker som ved ordinært forældrekredsmøde.

Stk. 15.
Forældrekredsmødets kompetencer er anført i § 3, stk. 3, § 3, stk. 4, § 3, stk.
5, § 3, stk. 21a, § 9, stk. 1, og § 10, stk. 2.

 

VI.
Skolens drift

§ 7

Skolens
drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge
for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler
og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.

Stk. 2.
Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3.
Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk. 4.
Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til
udbytte af nogen art.

Stk. 5.
Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og
skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 6.
Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i
lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti
m.v., som andre end skolen har rådighed over.

 

VII.
Tegningsret

§ 8

Skolen
tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af
disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2.
Ved køb, salg, pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste
ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3.
Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura, jf. dog stk.
4.

Stk. 4.
Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt
omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede
ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig
daglig ledelse.

 

VIII.
Ændring af skolens vedtægt

§ 9

Bestyrelsen
og forældrekredsmødet træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. I
begge organer sker vedtagelse ved simpel stemmeflerhed. På forældrekredsmødet
sker vedtagelse uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer jfr. § 6, stk. 6,
medens vedtagelsen i bestyrelsen forudsætter, at mindst halvdelen af
bestyrelsesmedlemmerne er mødt personligt frem, jf. § 3, stk. 17, 1. pkt.

Stk. 2.
Vedtægtsændringer er ikke gældende, medmindre de indeholder oplysning om, hvem
der er formand for bestyrelsen, og hvem der er næstformand for bestyrelsen, er
underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer, angiver bestyrelsesmedlemmernes
navn og adresse med let læselig skrift, f.eks. maskinskrift, og er
offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen
har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen og
generalforsamlingen i forening, jf. vedtægtsbekendtgørelsens § 14. Vedtægtsændringer,
som er vedtaget af både forældrekreds og bestyrelse, senest skal offentliggøres
på skolens hjemmeside 14 dage efter godkendelsen

 

IX.
Nedlæggelse af skolen

§ 10

I
tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation
af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse.
Beslutning træffes efter reglen i § 3, stk. 17, 1. pkt. Forud for beslutning om
ophør kan bestyrelsen indhente udtalelse herom fra forældrekredsen.

Stk. 2.
Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer forældrekredsen
beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse
kræves, at et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden
hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 3.
Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2, stk. 1
og 2, skal den nedlægges.

Stk. 4.
Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om
nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter
beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

Stk. 5.
Det påhviler bestyrelsen at give
Børne- og
Undervisningsministeriet
og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens
nedlæggelse.

Stk. 6.
Det påhviler bestyrelsen at orientere
Børne- og
Undervisningsministeriet omgående
, hvis skolen standser sine betalinger,
begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må
indstilles.

Stk. 7.
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den
økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter
gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med
vedtægten.

Stk. 8.
Eventuelle overskydende midler skal med
Børne- og
Undervisningsministeriet
godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler
og private grundskoler m.v.

Stk. 9.
Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af
skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at
skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

§ 11

Vedtægtsændringer
skal vedtages på skolens forældrekredsmøde. Når de nye vedtægter er
offentliggjort på skolens hjemmeside, træder de nye vedtægter i kraft.

 

Underskrifter
gældende for vedtægter pr. oktober 2023

 

Morten
Stølegaard Andersen, Budstikken 132, 2630 Taastrup

 

Mikael
Trolle Borup, Slettetoften 14, 2630 Taastrup

 

Rasmus
Neergaard Svensson, Parkvej 135 B, 2630 Taastrup

 

Birgitte Wenzel Olesen, Blichersvej 6, 2630 Taastrup

 

Sabah Abid,
Hallandsparken 27, 2630 Taastrup

 

Maria Hartmann Tørnes, Hegnstoften 62, 2630 Taastrup

 

Henning Ilkjær Kallesen, Vinkelvej 27, 2630 Taastrup